active leaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active leaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active leaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active leaf.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active leaf

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cánh cửa chủ động