active mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active mode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kiểu năng động

    phương thức năng động