active box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active box

    * kinh tế

    hộp đồ thế chấp