active gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active gauge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cái dưỡng chủ động