active force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active force

    * kỹ thuật

    hoạt lực (ở một chất)

    lực chủ động

    lực tác động