active call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active call.

Từ điển Anh Việt

  • active call

    (Tech) gọi chủ động