active node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active node.

Từ điển Anh Việt

  • active node

    (Tech) nút hoạt động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active node

    * kỹ thuật

    nút hoạt động