active i/o nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active i/o nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active i/o giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active i/o.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active i/o

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xuất/nhập hoạt động