active filer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active filer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active filer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active filer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active filer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chất độn hoạt tính