active bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active bond

    * kinh tế

    trái khoán tích cực

    trái phiếu tích cực