active link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active link

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kết nối hoạt động

    liên kết hoạt động