active use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active use

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sử dụng hữu hiệu