activeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activeness.

Từ điển Anh Việt

  • activeness

    * danh từ

    sự tích cực

Từ điển Anh Anh - Wordnet