active logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active logic

    * kỹ thuật

    lôgic chủ động