active leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active leg

    * kỹ thuật

    nhánh chủ động