active star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active star.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active star

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạng sao chủ động