active birth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active birth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active birth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active birth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • active birth

    childbirth during which the mother is encouraged to be an active participant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).