active stress at fracture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active stress at fracture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active stress at fracture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active stress at fracture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active stress at fracture

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ứng suất thực khi đứt