active speech level (asl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active speech level (asl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active speech level (asl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active speech level (asl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active speech level (asl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mức tiếng nói tích cực