active placebo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active placebo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active placebo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active placebo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • active placebo

    a placebo used in experimental tests of a drug that has noticeable side effects

    an active placebo mimics the side effects of the experimental drug

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).