active mineral additives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active mineral additives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active mineral additives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active mineral additives.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active mineral additives

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất phụ gia khoáng hoạt tính