active mine heading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active mine heading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active mine heading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active mine heading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active mine heading

    * kỹ thuật

    lò dọc vỉa chủ động