active link type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active link type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active link type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active link type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active link type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu liên kết linh hoạt