active lattice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active lattice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active lattice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active lattice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active lattice

    * kỹ thuật

    vật lý:

    mạng hoạt động