active keyboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active keyboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active keyboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active keyboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active keyboard

    * kỹ thuật

    bàn phím kích hoạt

    toán & tin:

    bàn phím hoạt động