active filtering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active filtering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active filtering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active filtering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active filtering

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự lọc tích cực