active environment group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active environment group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active environment group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active environment group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active environment group

    * kỹ thuật

    nhóm môi trường hoạt động