active desktop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active desktop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active desktop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active desktop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active desktop

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    màn hình nền hoạt động