active carbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active carbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active carbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active carbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active carbon

    * kỹ thuật

    hoạt tính

    hóa học & vật liệu:

    cacbon hoạt tính