active bond crowd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active bond crowd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active bond crowd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active bond crowd.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active bond crowd

    * kinh tế

    nhóm mua bán trái phiếu tích cực

    nhóm quảng cáo chứng khoán