trọng trong Tiếng Anh là gì?

trọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng

  * đtừ

  to think high of, to hold in esteem

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọng

  * verb

  to think high of, to hold in esteem

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng

  heavy, important; to think high of, hold in esteem