trọng tội trong Tiếng Anh là gì?

trọng tội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng tội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng tội

    serious offence/crime; mortal sin; felony

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng tội

    serious offence or crime, mortal sin, felony