trọng xuân trong Tiếng Anh là gì?

trọng xuân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng xuân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng xuân

    the second month of spring

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng xuân

    the second month of spring