trọng thương trong Tiếng Anh là gì?

trọng thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng thương

    mercantilist

    xem bị thương nặng

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng thương

    severe(ly)