trọng hiếu trong Tiếng Anh là gì?

trọng hiếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng hiếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng hiếu

    heavy mourning