trọng thu trong Tiếng Anh là gì?

trọng thu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng thu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng thu

    the second month of autumn

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng thu

    the second month of autumn