trọng thể trong Tiếng Anh là gì?

trọng thể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng thể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng thể

    như long trọng

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng thể

    solemn, serious