trọng xa trong Tiếng Anh là gì?

trọng xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng xa

    heavy vehicle, heavy tank