trọng bệnh trong Tiếng Anh là gì?

trọng bệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng bệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng bệnh

    serious illness

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng bệnh

    serious illness