trọng tài trong Tiếng Anh là gì?

trọng tài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng tài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng tài

  umpire; referee; arbitrator

  làm trọng tài phân xử một vụ tranh chấp to arbitrate in a dispute

  quyết định của trọng tài là quyết định chung cuộc the umpire's decision is final

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọng tài

  * noun

  umpire, referee; arbitrator

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng tài

  umpire, referee, arbitrator