trọng dụng trong Tiếng Anh là gì?

trọng dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng dụng

    use at an important function

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng dụng

    to use, make use of, employ