trọng pháo trong Tiếng Anh là gì?

trọng pháo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng pháo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng pháo

    (quân sự) heavy guns; heavy artillery

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng pháo

    heavy guns, heavy artillery