trọng ước trong Tiếng Anh là gì?

trọng ước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng ước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng ước

    compromise agreement reached through arbitration