trọng trấn trong Tiếng Anh là gì?

trọng trấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng trấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng trấn

    hold an important post; important location; strategic position