trọng vọng trong Tiếng Anh là gì?

trọng vọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng vọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng vọng

    honour, respect, esteem

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng vọng

    honor, respect, esteem