trọng điểm trong Tiếng Anh là gì?

trọng điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọng điểm

  main point

  the second month of winter

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọng điểm

  * noun

  main point

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọng điểm

  main point