trọng đãi trong Tiếng Anh là gì?

trọng đãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng đãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng đãi

    treat well

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng đãi

    treat well