trọng nông trong Tiếng Anh là gì?

trọng nông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng nông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng nông

    physiocrat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng nông

    physiocrat