trọng thần trong Tiếng Anh là gì?

trọng thần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng thần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng thần

    imperial minister

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng thần

    imperial minister