trọng trường trong Tiếng Anh là gì?

trọng trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọng trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọng trường

    gravitation field

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trọng trường

    gravitation field